Autor: Petra Kvapilová

ČHMÚ – výstraha nebezpečí vzniku požárů

ČHMÚ vyhlásil ode dne 28. 7. 2020 8:00 hod. do odvolání ve Středočeském kraji výstrahu na jev – Nebezpečí vzniku požáru. Z tohoto důvodu vstupují na území Středočeského kraje v platnost všechny zákazy a omezení uvedené v nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020.

  • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
  • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
  •  používání zábavní pyrotechniky,
  • jízda parní lokomotivy,
  • používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
  • vypouštění „lampionů štěstí“,
  • vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
  • zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou       trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Ztráty a nálezy

V úterý 16.06.2020 byl na parkovišti před obecním úřadem nalezen stříbrný náramek s nápisem. Majitel si ho může vyzvednout v úředních hodinách na OÚ.

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Třídit odpad smí jen „zdravé“ domácnosti.

Roušky vyhazujte do popelnice na komunální odpad, ale v plastovém obalu. V omezeném množství je možné kontaminovaný odpad vhazovat do označené popelnice u vrat sběrného dvora.

Odvoz materiálu na sběrné dvory je nutné odložit na později.

Více informací naleznete zde:

Letáček ke stažení

nebo na 

https://www.mzp.cz/cz/news_20200330_tridit_odpad_smi_jen_zdravi_rousky_vyhazujte_v_plastovem_obalu