Příměstský tábor – Indiánské léto

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2021

na téma „Indiánské léto“

Tábor se uskuteční vždy od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hod v následujících turnusech:

19. – 23. července 2021

2. – 6. srpna 2021

Tábor je vhodný pro děti ve věku od doršených 6 let do 12,99 let (tzn. narozené od 31. 8. 2008 do 30. 6. 2015, neboli od předškoláků po absolventy 6. tříd). Cena zůstává 1 000 Kč za dítě/turnus s trvalým pobytem v obci Kačice a 1 500 Kč za dítě/turnus s trvalým pobytem mimo obec. Platba bude možná v hotovosti po podpisu smlouvy, nebo převodem na účet (4121141/0100) do 15 dnů od podpisu smlouvy, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.

Přihlášky bude možné podávat osobně na OÚ Kačice od pondělí 29. března 2021. 

V případě obou turnusů dostanou při přihlašování přednost děti s trvalým pobytem v Kačici. Děti, které nemají trvalý pobyt v Kačici budou prozatím vedeny jako náhradníci. Pokud nebude kapacita obou turnusů naplněna místními dětmi do 18. dubna 2021, bude dána přednost dětem bez trvalého pobytu v obci ale navštěvujícím místní ZŠ a následně budou přihlášeny děti bez trvalého pobytu v obci avšak s trvalým pobytem na území MAS Svatováclavsko z.s. (tzv. s trvalým pobytem v obcích Tuchlovice, Lány, Kamenné Žehrovice nebo na Stochově). Pokud ani tak nebude kapacita táborů naplněna, bude umožněno přihlášení dětí s trvalým pobytem mimo území MAS.

Níže naleznete závaznou přihlášku, která slouží zároveň i jako smlouva pro obstarávání péče o dítě, kterou je potřeba důkladně pročíst, vyplnit včetně všech příloh (tzn. dotazníku pro účastníky tábora, monitorovacího listu podpořené osoby) a podepsat. Pokud nebudou všechny dokumenty řádně vyplněny a podepsány, nebude možné dítě na tábor přihlásit. Nezapomeňte s sebou přinést zároveň i kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte, která bude přílohou smlouvy. Zdravotní dotazník pro dítě obdržíte emailem společně s programem tábora těsně před jeho zahájením.

Pokud dojde z Vaší strany ke zrušení účasti dítěte na táboře do 11. července 2021 bude Vám zaplacená částka vrácena. Přeruší-li dítě účast během tábora, nebude možné vrácení zaplacené částky.

Dotazy ohledně tábora směřujte na email: veselska@kacice.cz, tel.: 776 628 313 (st, pá od 9:00 do 12:00 hod)

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

SMLOUVA PRO OBSTARÁVÁNÍ PÉČE O DÍTĚ 2021