Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informace ke kotlíkové dotaci

Kotlíková dotace Středočeského kraje je vyhlášena.

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, v souvislosti se zákazem provozu stacionárních zdrojů na pevná paliva, které nesplňují 3. emisní a vyšší třídu od 1.9.2024, dle zák. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, upozorňuje občany na možnost využití programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“. Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. června 2022 do 31. srpna 2022. Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, a to s následujícími limity:

Typ zdroje Max. dotace
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130.000,- Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130.000,- Kč
Tepelné čerpadlo 180.000,- Kč
Plynový kondenzační kotel – výměna zrealizována v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022, nebo instalace plynového kotle závazně objednána před 30. 4. 2022 100.000,- Kč

 

Za způsobilé výdaje na úrovni projektu jsou obecně považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory od 1. ledna 2021.

Prvním krokem k poskytnutí dotace je vyplnění a odeslání žádosti v elektronickém systému, kde bude vygenerován unikátní kód a pořadové číslo žádosti. V druhém kroku je konečný uživatel povinen doručit nejpozději do 30 pracovních dní od data odeslání žádosti v elektronické podobě vygenerovanou žádost, a to buď odesláním v papírové podobě se všemi náležitostmi a přílohami na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21 nebo osobně do podatelny Krajského úřadu. Další možností je zaslání vygenerované žádosti ve formátu pdf spolu se všemi náležitostmi a přílohami ve formátu pdf prostřednictvím datové schránky na Krajský úřad Středočeského kraje; identifikátor datové schránky Středočeského kraje: keebyyf.

Veškeré výše uvedené náležitosti s přílohami k žádosti o dotaci (formuláře, doklady, čestná prohlášení) jsou dostupné na internetových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje (https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace-2021-2027). V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na pracovníky Krajského úřadu prostřednictvím e-mailu: kotliky@kr-s.cz nebo na infolince 257 280 991.

Informace ke kotlíkovým dotacím 2021

Otázky a odpovědi – kotlíkové dotace 2021