Pečovatelský dům Kačice

Výstavba pečovatelského domu by měla být dokončena nejpozději na jaře roku 2021. Již od 1. října 2020 máte možnost podávat žádosti o byt v tomto domově.

Pečovatelský dům v Kačici nabízí 10 bezbariérových bytových jednotek. Byty mají rozměry užitné plochy od
32 m2 do 45 m2 a dispozičně jsou řešeny jako 1 + 1. Každá bytová jednotka má své sociální zařízení, kuchyňskou linku.

Pečovatelský dům je určen především osaměle žijícím starším občanům tak, aby si mohli sami alespoň v částečné míře zajišťovat své životní potřeby při zachování vlastního soukromí. Soustředěným bydlením starších občanů v jednom domě umožňuje pečovatelský dům poskytovat starším občanům pečovatelskou službu kvalitně, racionálně a v potřebném rozsahu.

Zde jsou základní informace pro žadatele o byt:

  • Žadatel o byt musí splňovat minimální věk 65 let, musí být svéprávný a soběstačný, jelikož se jedná pouze o částečnou pečovatelskou službu, není zde stálá lékařská služba. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo upřednostnit žadatele bez rodinného zázemí a v dobrém zdravotním stavu.
  • Do pečovatelského domu nesmí být přijímáni občané trvale ležící, trpící závažnými psychickými poruchami, přenosnými chorobami, osoby závislé na alkoholu či psychotropních látkách.
  • Byt je možno pronajmout osamělému občanu nebo manželské dvojici, dvojici druh – družka, dvojici sourozenců nebo jiných příbuzných, jestliže alespoň u jednoho z nich zdravotní stav nebo sociální poměry odůvodňují k poskytování pečovatelské služby a druhý mu z vážných důvodů potřebnou péči sám nemůže poskytnout. Byty pro 2 osoby jsou v Pečovatelském domě pouze dva.
  • Byty jsou určeny především občanům, kteří mají v Kačici trvalé bydliště po dobu nejméně 10 let. Při výběru bude brána v úvahu možnost uvolnění bytu ve vlastnictví obce k dalšímu využití. Žadatelem může být i osoba, jejíž děti mají trvalé bydliště v obci po dobu nejméně 10 let.
  • Zastupitelstvo obce může na základě doporučení pracovní skupiny v mimořádných případech schválit přijetí občana, který má v obci Kačice trvalé bydliště po dobu kratší než 10 let nebo v obci nemá hlášené trvalé bydliště vůbec.
  • Byt v pečovatelském domě může být přidělen žadateli, pokud prokáže, že jeho průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 2 členné domácnosti.

Jednotlivé žádosti budou posuzovány pracovní skupinou, která následně doporučí zastupitelstvu ke schválení vhodné uchazeče. Informace z žádostí budou ověřovány místním šetřením. Konečné rozhodnutí o přidělení bytu je na zastupitelstvu obce.

Výstavba Pečovatelského domu v Kačici je spolufinancována z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora bydlení.

 

OPATŘENÍ OBCE č. 2-2020

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU – příloha č. 1

IINFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNíCH ÚDAJŮ – příloha č.2

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE – příloha č. 3