Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Smlouvy a výběrová řízení

Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce definované zákonem mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv.

Protože jsme obec, která nevykonává rozšířenou působnost, a máme tedy výjimku z povinnosti publikace smluv v registru smluv,  připravili jme sekci, ve které smlouvy a informace k vyhlašování výběrových řízení pohodlně najdete, protože jedním z důležitých úkolů státní správy je hospodaření s veřejnými penězi

Povinné a nepovinné zveřejňování smluv

„Některé zákony“ stanovují „některým obcím“ povinnost uveřejňovat „některé typy smluv“. K povinnému uveřejňování smluv tak může principiálně docházet:

  • Při zveřejňování veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci nad 50 000 Kč dle zákona o rozpočtových pravidlech  územních rozpočtů (zákon č. 250/2000 Sb.) 
  • Při poskytování informací v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.)
  • Při plnění povinností stanovených zákonem o registru smluv s výší plnění nad 50 000 Kč. Tato povinnost se týká pouze obcí s rozšířenou působností (obce III. typu)
  • Při plnění povinnosti nahlédnutí do zápisu z jednání zastupitelstva obce, popř. při naplňování zásady veřejnosti zasedání zastupitelstva v případech stanovených zákonem o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.)