Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Jednací řád

Obecní úřad Kačice

Směrnice č. 28
Jednací řád zastupitelstva obce Kačice

Zastupitelstvo obce Kačice se usneslo v souladu s ustanovením §96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na tomto jednacím řádu
Čl. I
Obecná ustanovení
1. Jednací řád zastupitelstva obce Kačice upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování a kontrolu usnesení zastupitelstva.
2. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jed-nání rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.
Čl. II
Pravomoci zastupitelstva
1. Pravomoc zastupitelstva je vymezena § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
a) schvalovat program rozvoje obce,
b) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založe-ných právnických osobách,
f) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec ma-jetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
h) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolně-ných členů tohoto zastupitelstva,
n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
o) zřizovat a zrušovat obecní policii,
p) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
r) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
s) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
t) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
u) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,
v) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem,
x) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústav-ního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o pře-vodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravot-nické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis.
(3) Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce.
(4) Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoci vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.
(5) Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k roz-hodnutí podle § 105 odst. 1.
2. Zastupitelstvu obce je dále dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:
a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, pře-vod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, huma-nitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
d) uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,
e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
k) zastavení nemovitých věcí
l) vydání komunálních dluhopisů.
3. Zastupitelstvu obce je vyhrazeno dle § 102, odst. 4, zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, není-li v obci zřízena Rada obce:
c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
d) vydávat nařízení obce,
f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2),
j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
q) schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.
Čl. III
Pravomoci starosty
Pravomoc starosty je vymezena § 99, odst. 2 a § 102, odst. 2, písm. a, b, e, g, h, i, k, m, n, o, p zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Starostovi obce je vyhrazeno:
– připravovat návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečovat plnění jím přijatých usnesení.
a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,
b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),
e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené mu členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem
h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen „komise“), jmenovat a od volávat z funkce jejich předsedy a členy,
i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,
k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 58); tuto působnost může staros ta svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,
m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může staros ta svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti,
n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
o) schvalovat organizační řád obecního úřadu,
p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,
– zabezpečovat rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo.
– provádět přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými paragrafy v rámci rozpočtu obce je v souvislosti s roční uzávěrkou v kompetenci starosty.

Směrnice č. 28 – Jednací řád zastupitelstva Strana 4 z 8
Čl. IV
Příprava zasedání zastupitelstva obce
1. Přípravu zasedání zastupitelstva obce zabezpečuje starosta obce podle programu, při-tom stanoví zejména:
 dobu a místo jednání,
 odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů,
 způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany.
2. Návrhy členů zastupitelstva obce se předkládají podle obsahu buď ústně na jednání zastupitelstva obce, nebo písemně.
3. Písemné návrhy určené pro jednání zastupitelstva obce předkládá navrhovatel v počtu jednoho výtisku prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpoz-ději do 3 dnů přede dnem jednání zastupitelstva obce jeho členům.
4. Materiály pro jednání zastupitelstva obsahují:
 název materiálu
 jeho obsah
5. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření. O místě, době a navrženém programu jednání zastupitelstva informuje obecní úřad občany nejpozději do 7 dnů před jednáním zastupitelstva obce a to na úřední desce obecního úřadu.
6. Veškeré materiály určené k projednání včetně pozvánky na zasedání zastupitelstva ob-ce budou jeho členům zasílány v elektronické formě.
Čl. V
Svolání zasedání zastupitelstva obce
1. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Za-sedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva ob-ce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce Kačice se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.
2. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak místosta-rosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva.
3. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání nebo v jeho průběhu není přítomna nadpolo-viční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitel-stva obce. Do 15 dnů se koná náhradní zasedání. Svolá se postupem podle odstavce 1 nebo 2.
Čl. VI
Účast členů zastupitelstva obce na jednání
1. Členové zastupitelstva obce jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou po-vinni se předem omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod člena zastupitelstva omlouvá předsedající.
2. Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva obce podpisem v prezenční listině.
Čl. VII
Program jednání
1. Program jednání zastupitelstva obce navrhuje starosta.
2. Programem jednání zastupitelstva musí být témata, která byla dána do programu a ná-vrhy, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo souhlas.
3. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení, a o něm, anebo námitkách k němu, rozhoduje zastupitelstvo hlasováním.
4. Právo předkládat návrhy k zařazení do programu jednání připravovaného zasedání za-stupitelstva mají jeho členové a výbory.
5. O zařazení návrhů předaných v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.
6. Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.
Čl. VIII
Průběh jednání zastupitelstva obce
1. Schůzi zastupitelstva řídí starosta, v případě nepřítomnosti místostarosta. Starosta řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje výsledek. Zahajuje, přerušuje a končí jednání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení přítomna nadpo-loviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí starosta zasedání a svolá do 15 dnů nové jednání zastupitelstva k témuž nebo zbývajícímu programu.
2. V zahajovací části starosta prohlásí, že:
- jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno,
- konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů,
- dá schválit program jednání a opatření,
- nechá zvolit dva členy zastupitelstva obce za ověřovatele zápisu z tohoto jednání,
- sdělí, zda byl ověřen zápis z minulého jednání, zda byl vyložen k nahlédnutí a zda k němu byly podány námitky. Zápis, proti němuž nebyly podány námitky, se považuje za schválený. Pokud byly uplatněny námitky, rozhodne o nich za-stupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.
3. Zápis z předchozího jednání je při zasedání zastupitelstva obce vyložen k nahlédnutí. Úvodní slovo k hlavním zprávám přednese předkladatel. Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva zvednutím ruky v průběhu zasedání. Zastupitelstvo může v průběhu´jednání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout a sloučit dva nebo i více bodů programu, přesunout bod na jednání následujícího zasedání zastupi-telstva.
4. Nikdo, komu předsedající neudělí slovo, nemůže se ho ujmout. Návrh na ukončení diskuze může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce a o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.
5. Diskuze k tématu probíhá dle následujícího schématu: přednesení tématu jednání – rozprava zastupitelů k tématu – rozprava přítomných k tématu (hosté) – hlasování – usnesení (délka jednotlivých příspěvků nesmí přesáhnout 2 min).
Čl. IX
Hlasování
1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo obce hlasovalo o jednotli-vých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování před-sedající.
2. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změ-nách a poté o ostatních částech návrhu.
3. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje o nich zastu-pitelstvo v pořadí, jak byly předneseny. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje za-stupitelstvo. Veřejné hlasování se provádí zvednutím ruky pro návrh nebo proti návr-hu. Lze se také hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.
Čl. X
Dotazy členů zastupitelstva
1. Členové zastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na sta-rostu obce a zařízení zřízených nebo založených obcí a požadovat od nich vysvětlení.
2. Na dotazy nebo připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně nejdéle do 30 dnů. Pokud tazatel vyjádří nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo obce.
Směrnice č. 28 – Jednací řád zastupitelstva Strana 7 z 8
Čl. XI
Nerušený průběh jednání
1. Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečníka, kterému bylo uděleno slovo. Ne-mluví-li však řečník k věci může ho předsedající upozornit a po opětovném upozorně-ní mu slov odejmout.,
2. Ruší-li někdo opakovaně zasedání, může být předsedajícím vykázán ze zasedací míst-nosti, nejde-li o člena zastupitelstva. Pokud nedojde k obnovení pořádku, může před-sedající zasedání na nezbytně nutnou dobu zasedání přerušit na základě rozhodnutí za-stupitelstva obce.
Čl. XII
Příprava usnesení zastupitelstva obce
1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází ze zpráv projed-návaných tímto orgánem a z diskuze členů zastupitelstva.
2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění úkolů. Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu předkládá předsedající.
Čl. XIII
Ukončení zasedání zastupitelstva obce
1. Předsedající prohlásí jednání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí jednání za ukončené, jestliže počet přítomných členů zastupitelstva klesl pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zvláště v případě, že nastaly skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V takových přípa-dech svolá předsedající zasedání znovu do 14 dnů.
Čl. XIV
Zápis z jednání
1. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Jeho nedílnou součástí je pozvánka na jedná-ní zastupitelstva, prezenční listina přítomných a další přílohy.
2. V zápisu se uvádí
- den a místo zasedání,
- hodina zahájení a ukončení,
- doba přerušení,
- jména určených ověřovatelů zápisu a jméno zapisovatele,
- jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva,
- program zasedání včetně jeho doplnění,
- průběh a výsledky hlasování včetně zaznamenání jmen hlasujících,
- podané návrhy a dotazy,
- schválené znění usnesení,
- datum vyhotovení zápisu,
- další skutečnost, na jejichž zaznamenání trvá kterýkoli člen zastupitelstva.
3. Zápis je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nej-bližší zasedání zastupitelstva obce.
4. Průběh zasedání bude zaznamenán na zvukovém zařízení pro potřebu vypracování přesného zápisu z jednání a zároveň bude zveřejňován na webových stránkách obce. Záznamy ze zasedání budou archivovány.
Čl. XV
Kontrola usnesení
Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí kontrolní výbor.
Čl. XVI
Podjatost člena zastupitelstva
1. Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhody nebo škody pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě plné moci nebo zákona (střed zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením příslušného zasedání zastupitelstva prostřednictvím předsedajícího
2. Při projednávání připomínek a bodů, které nebyly v navrženém programu (zastupitelé je neznali předem) je zastupitel, který zjistil, že je v uvedené záležitosti osobně podjat, povinen okamžitě na tuto okolnost upozornit předsedajícího.
Čl. XVII
Závěrečná ustanovení
1. Kontrolu dodržování této směrnice vykonává starosta obce nebo jím pověření pracovníci kontroly.
2. Tato směrnice nabývá účinnosti 7. ledna 2015.
3. Tímto pozbývá platnosti směrnice evidovaná pod č. 16.

V Kačici dne 7. ledna 2015


Libor Němeček, starosta

Ing. Mgr. Daniela Veselská, místostarostka