Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Příměstský tábor

    PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2020 na téma „Cesta kolem světa“

Tábor se uskuteční vždy od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hod
v následujících turnusech:

 1. – 10. července 2020
  3. – 7. srpna 2020

  Tábor je vhodný pro děti narozené od 31. 8. 2007 do 31. 8. 2013. Děti je možné přihlásit až po absolvování 1. třídy povinné školní docházky. Cena zůstává 1 000 Kč za dítě/turnus s trvalým pobytem v obci Kačice a 1 500 Kč za dítě/turnus s trvalým pobytem mimo obec. Platba bude možná v hotovosti po podpisu smlouvy, nebo převodem na účet (4121141/0100) do 15 dnů od podpisu smlouvy, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.

  Přihlášky bude možné podávat osobně na OÚ Kačice od úterý 17. března 2020

  V případě obou turnusů dostanou při přihlašování přednost děti s trvalým pobytem v Kačici. Děti, které nemají trvalý pobyt v Kačici budou prozatím vedeny jako náhradníci. Pokud nebude kapacita obou turnusů naplněna místními dětmi do 31. března 2020, budou dána přednost dětem bez trvalého pobytu v obci ale navštěvujícím místní ZŠ a následně budou přihlášeny děti bez trvalého pobytu v obci avšak s trvalým pobytem na území MAS Svatováclavsko z.s. (tzv. s trvalým pobytem v obcích Tuchlovice, Lány, Kamenné Žehrovice nebo na Stochově).

  V případě druhého turnusu dostanou přednost děti, které se neúčastnily turnusu prvního.

  Níže naleznete závaznou přihlášku, která slouží zároveň i jako smlouva pro obstarávání péče o dítě, kterou je potřeba důkladně pročíst, vyplnit včetně všech příloh (tzn. dotazníku pro účastníky tábora, monitorovacího listu podpořené osoby) a podepsat. Pokud nebudou všechny dokumenty řádně vyplněny a podepsány, nebude možné dítě na tábor přihlásit. Nezapomeňte s sebou přinést zároveň i kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte, která bude přílohou smlouvy. Zdravotní dotazník pro dítě obdržíte emailem společně s programem tábora těsně před jeho zahájením.

  Pokud dojde z Vaší strany ke zrušení účasti dítěte na táboře do 26. června 2020 bude Vám zaplacená částka vrácena. Přeruší-li dítě účast během tábora, nebude možné vrácení zaplacené částky.

  Dotazy ohledně tábora směřujte na email: veselska@kacice.cz, tel.: 776 628 313 (po, st od 8:00 do 12:00 hod) 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

PLAKÁT
PŘIHLÁŠKA