Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Užívání veřejného prostranství

Žádost o zábor veřejného prostranství

Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb. Pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Veřejným prostranstvím  se rozumí :
náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (viz příloha č. 1 vyhlášky).

Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně (e-mailem, datovou zprávou, poštou) nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně 15 dnů před jeho započetím.

Poplatek se platí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství a to v rozmezí 1 Kč až 10 Kč v závislosti na druhu užívání.