Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obecní úřad Kačice

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu

Obec Kačice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. v platném znění.  Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu). 

3. Organizační struktura

3 a) seznam podřízených povinných subjektů: 

Nejvyšším samosprávným orgánem obce je devítičlenné obecní zastupitelstvo. Obecní rada není volena a její funkci vykonává starosta Libor Němeček.

Obecní úřad Kačice se sídlem Masarykova 20, 273 04 Kačice tvoří starosta Libor Němeček, místostarostka Ing. Mgr. Daniela Veselská, pracovnice obecního úřadu: matrikářka Petra Klíčová a účetní Jitka Slámová.

Osobou pověřence pro obec Kačice je Mgr. Lenka Kršiaková, tel. 605 144 526, mail: cizkovale96@gmail.com.

Obecní zastupitelstvo v Kačici zřídilo výbory:

 • kontrolní – předseda Miroslav Beznoska
 • finanční – předseda Bc. Pavla Horáková

a dále pomocné výbory:

 • výbor pro školství a mládež – předseda Mgr. Šárka Rácová
 • výbor pro kulturu – předseda Ing. Mgr. Daniela Veselská
 • výbor pro sport a životní prostředí – předseda Metoděj Fikes
 • výbor sociální – předseda Ing. Vladimír Ondráček
 • výbor stavební – předseda Radek Vaněk
 • výbor pro rozvoj obce – Petr Pokorný

3b) seznam zřizovaných nebo zřízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

Obecní zastupitelstvo v Kačici zřídilo Základní a Mateřskou školu se sídlem Čelechovická 105, Kačice, www.zskacice.cz.

Obecní zastupitelstvo v Kačici zřídilo knihovnu, se sídlem Pod hájem 64, Kačice.

4. Kontaktní spojení

4.1. a 4.2. Poštovní adresa, adresa úřadovny:
Obecní úřad Kačice
Masarykova 20
KAČICE
273 04 
 
4.3. Úřední hodiny:
Po   07:15-11:45 12:15-17:00; St   07:15-11:45 12:15-17:00; Čt   07:00-11:30
 
4.4. Telefonní čísla:
tel.:    312 655 623
mob.: 723 526 534 (přístupný pouze v úředních hodinách)
 
4.5. Čísla faxu – neuvedeno
 
4.6. Adresa internetové stránky:
Na oficiálních stránkách obce www.kacice.cz.
 
4.7. Adresa e-podatelny:
 
4.8. Další elektronické adresy:
e-mail: info@kacice.cz
ID Datové schránky: 46pbr44
 

5. Případné platby lze poukázat na bankovní účet č. 4121141/0100

6. IČ: 00234494

7. DIČ: CZ 00234494

8. Dokumenty

Do dokumentů je možné nahlížet na internetových stránkách obce nebo přímo na obecním úřadu.

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:
Územní plán http://www.kacice.cz/uzemni_plan_kacice/
Krizový plán http://www.kacice.cz/krizove_rizeni_obce_kacice/
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce http://www.kacice.cz/zapisy_ze_zasedani/
Formuláře http://www.kacice.cz/formulare_a_dokumenty/?

8.2 Rozpočet:
Rozpočet obce http://www.kacice.cz/rozpoctova_odpovednost/?

9. Žádosti o informace

Obec Kačice resp. Obecní úřad Kačice zveřejňuje informace následujícími způsoby:
◾ na úřední desce Obecního úřadu Kačice, umístěné před budovou OÚ Kačice, Masarykova 20
◾ na informačních tabulích obce
◾ na internetových stránkách obce– http://www.kacice.cz
◾ roznosem letáků do schránek občanů
◾ hlášením místního rozhlasu

Podat žádost o informaci u Obce Kačice, resp. Obecního úřadu Kačice, může fyzická i právnická osoba těmito způsoby:
◾ústně:
   a) osobně v sídle OÚ v úředních hodinách:
    PO a ST od 7,00 do 11,45 a od 12,15 do 17,00 hodin, ČT od 7,00 do 11,30
   b) osobně na zasedání Zastupitelstva obce Kačice
   c) telefonicky – na tel. č. 312 655 623 
◾písemně na adresu:
   Obecní úřad Kačice Masarykova 20, 273 04 Kačice nebo osobním předáním na podatelně 
◾elektronickou poštou (nemusí být aplikován elektronický podpis): info@kacice.cz 
◾prostřednictvím datové schránky: IDDS: 46pbr44

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji považuje za nedostačující, je třeba ji podat písemně.

Písemná žádost musí dle § 14 zákona o svobodném přístupu k informacím obsahovat údaj, komu je určena, vymezení předmětu žádosti – požadované informace.  Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu pro doručování – např. e-mail (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu). Právnická osoba uvede název, IČ, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Bude-li žádost nesrozumitelná nebo jí budou chybět náležitosti, případně se nebude vztahovat k působnosti Obce Kačice, obecní úřad ji odloží.

Obec je povinna poskytnout všechny informace vztahující se k samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon, např.:

◾utajované skutečnosti podle zákona o ochraně utajovaných skutečností,
◾obchodní tajemství dle obchodního zákoníku,
◾informace o majetkových poměrech osob získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení,
◾osobní údaje chráněné dle zákona o ochraně osobních údajů,
◾informace, které se vztahují výlučně k vnitřním směrnicím a personálním předpisům.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obecní úřad v Kačici vyřídí žádost, návrh a jiné dožádání občanů do třiceti dnů od doručení. Musí-li ve věci rozhodnout obecní zastupitelstvo v Kačici, prodlužuje se lhůta a podání bude vyřízeno (zasláno adresátovi) do patnácti dnů od nejblíže následujícího zasedání obecního zastupitelstva po podání žádosti, návrhu nebo jiného dožádání občanů.

V případě, že obecní zastupitelstvo ve věci na svém zasedání nerozhodne, uvědomí Obecní úřad v Kačici o této skutečnosti žadatele s odůvodněním proč nebylo ve věci rozhodnuto a nejbližší další termín ve kterém bude nebo může být rozhodnuto.

Zasedání obecního zastupitelstva se uskutečňují 1x v měsíci: únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec vždy od 18.00 hod na Obecním úřadu v Kačici. Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Kačici a rovněž na internetových stránkách obce Kačice.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obecního úřadu v Kačici ve věci samostatné působnosti obce lze podat opravný prostředek obecnímu zastupitelstvu v Kačici podáním u Obecního úřadu v Kačici. Opravný prostředek bude projednán na nejblíže následujícím zasedání obecního zastupitelstva a do patnácti dnů po jeho zasedání bude tomu kdo podal podání písemně doručen výpis z usnesení ze zápisu obecního zastupitelstva.

Proti rozhodnutí Obecního úřadu v Kačici ve věci přenesené působnosti obce lze podat opravný prostředek ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Proti rozhodnutí obecního zastupitelstva ve věci samostatné působnosti obce nelze podat opravný prostředek.

Krajskému úřadu Středočeského kraje lze podat podnět k pozastavení platnosti obecně závazné vyhlášky vydané obecním zastupitelstvem nebo nařízení obce vydané v přenesené působnosti pokud tato opatření obce nejsou v souladu s právními předpisy vyšší právní síly.

Na adrese obecního úřadu lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí Obecního úřadu v Kačici.

Odvolání se podává není-li v rozhodnutí uvedeno jinak v souladu se správním řádem do patnácti dnů od doručení rozhodnutí. Obecní úřad v Kačici seznámí s důvodem odvolání ostatní účastníky řízení, vyzve je aby se k němu vyjádřili a do třiceti dnů od jeho doručení je předá příslušnému odvolacímu orgánu k rozhodnutí. Ve věci opravného prostředku je třeba postupovat podle zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení.

V tomto zákoně jsou rovněž uvedeny všechny postupy a pravidla pro opravné prostředky. Opravný prostředek proti rozhodnutí Obecního úřadu v Kačici se podává písemně Obecnímu úřadu v Kačici a pro jeho podání není třeba používat žádný příslušný formulář.

V odvolání je třeba uvést kdo se odvolává, proti kterému rozhodnutí obecního úřadu a důvod odvolání. Odvolání musí být opatřeno datumem, jménem a příjmením odvolatele a jeho podpisem.

12. Formuláře

Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Kačice obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách nebo je najdete ke stažení na http://www.kacice.cz/formulare_a_dokumenty/
Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz a Ministerstva informatiky ČR www.portal.gov.cz
Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz
 

13. Popisy postupů – návody na řešení životní situace

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

Řadu informací k řešení některých životních situací Vám v úředních dnech a hodinách poskytnou osobně, telefonicky případně elektronickou poštou pracovníci obecního úřadu. Zde také obdržíte potřebné formuláře, pokud jsou zapotřebí, vztahující se k životním situacím, které jsou v  kompetenci obecního úřadu.

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úředních deskách v obci i na internetu. Vyhlášky v plném znění naleznete na této internetové úřední desce v kategorii „Vyhlášky“. 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

 • Ústava české republiky č. 1/1993 Sb.
 • Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
 • Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.
 • Obchodní zákoník č- 513/1991 Sb.
 • Zákon o správním řízení č. 71/1967 Sb.
 • Zákon o krajích č. 129/2000 Sb.
 • Zákon o okresních úřadech č. 147/2000 Sb.
 • Zákon o cenách č. 526/1990 Sb.
 • Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor č. 116/1990 Sb.
 • Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů č. 491/2001 Sb.
 • Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů č. 301/00 Sb.
 • Zákon o evidenci obyvatel, rodných číslech a o změně někt. zákonů č. 133/2000 Sb.
 • Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.
 • Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů ( krizový zákon) č. 240/2000 Sb.
 • Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů č. 239/2000 Sb.
 • Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů č. 238/2000 Sb.
 • Zákon o rozpočtových pravidlech č. 218/2000 Sb.
 • Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 199/1994 Sb.
 • Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.
 • Zákon o územním plánování a stavební rádu č. 50/1976 Sb.
 • Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
 • a dalších právních předpisů k věci se vztahujících, pokud v nich není uvedeno, že se na obce nevztahují.

 

14.2 Vydané právní předpisy:
05/2014 – OZ vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
01/2015 – OZ vyhláška Požární řád
02/2015 – OZ vyhláška o podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích s větším počtem osob
04/2015 – OZ vyhláška k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a k užívání plakátovacích ploch v majetku obce
05/2015 – OZ vyhláška ke stanovení pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Kačice
03/2016 – OZ vyhláška o místním pořádku
01/2017 – OZ vyhláška o nočním klidu
02/2021 – OZ vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
01/2023 – OZ vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
02/2023 – OZ vyhláška o místním poplatku ze psů
03/2024 – OZ vyhláška o místní poplatku ze vstupného
04/2023 – OZ vyhláška za užívání veřejného prostranství

– Opatření obce Kačice:
1/2012 Územní plán Kačice
1/2015 Opatření o pravidlech pro přidělování a výměnu sběrných nádob o obsahu 110/120l
1/2017 Opatření k obecně závazné vyhlášce č. 2/2016
1/2018 Změna č.1, kterou se mění Územní plán obce Kačice
1/2019 Pravidla pro drobné opravy obecních bytů
2/2019 Změna č.2, kterou se mění Územní plán obce Kačice
1/2020 Řád veřejného pohřebiště

– Nařízení obce Kačice:
1/2015 Tržní řád obce Kačice

Všechny tyto předpisy jsou k nahlédnutí u Obecního úřadu v Kačici, obecně závazné vyhlášky a nařízení obce jsou rovněž k nahlédnutí na internetových stránkách obce Kačice.

15. Úhrady za poskytování služeb a informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

o          Vyhledání a zpracování informace: 100,- / za každou započatou hodinu výkonu při zpracování informace,

o          ústní informace zdarma,

o          písemné informace – kopírování, tisk (viz ceník níže).

ČERNOBÍLÉ KOPIE A TISKY

A4        Jednostranně  3,-
A4        oboustranně    6,-
A3        jednostranně   5,-
A3        oboustranně    10,-
+ 3,-/A4 list – příplatek za vysokogramážní papír 200 g/m2

BAREVNÉ KOPIE A TISKY

A4        Jednostranně  6,-
A4        oboustranně    12,-
A3        jednostranně   10,-
A3        oboustranně    20,-
+ 3,-/A4 list – příplatek za vysokogramážní papír 200 g/m2

ULOŽENÍ DAT NA NOSIČE

CD (do 700 MB)          30,- (bez ceny média) + 20,- CD
DVD (nad 700 MB)      60,- (bez ceny média) + 20,- DVD
flash disk         50,- (bez ceny média) Pouze vlastní USB falsh disk

SKENOVÁNÍ

             z podavače      ze skla
Do A4            2,-             4,-
Do A3            5,-           10,-

LAMINOVÁNÍ ZA TEPLA

A4        20,-
A3        40,-

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Neuvedeno
(Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.) 

16. Licenční smlouvy

Obec Kačice neposkytuje žádné informace formou licence
◾ 16.1 Vzory licenčních smluv – neuvedeno
◾ 16.2 Výhradní licence – neuvedeno

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023:

• počet podaných žádostí o informace – 0 
• počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – 0
• počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0 
• opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – 0 
• přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení – 0
• výčet poskytovaných výhradních licencí – 0
• počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace – 0
• další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – 0

Informace podle výše uvedeného zákona jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu Kačice a na úřední desce umožňující dálkový přístup.

V průběhu roku 2019 odpovídali pracovníci obecního úřadu průběžně na e-mailové, telefonické a ústní dotazy občanů, které byly vyřizovány neprodleně a o jejich podání se nevede žádná písemná evidence, a které se neodkazují přímo na zákon č. 106/1999 Sb.

18. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

Obec nevede žádný v úvahu připadající rejstřík

informace odpovídající dané obci lze získat zadáním obce do vyhledávání (odkazy jsou uvedeny níže)

 

Libor Němeček v.r. – starosta

Ing. Mgr. Daniela Veselská v.r. – zástupce starosty