Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odpad (svoz popelnic)

Poplatek za popelnice (nový/změna)

Poplatek za popelnice – rekreační objekt (nový/změna)

Místní poplatek za odpad je stanoven vyhláškou č. 1/2021 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.

Sazba poplatku pro každého poplatníka, s trvalým pobytem v obci Kačice, činí 500 Kč pro svoz 1x  za 14 dnů (sudý týden) nebo 800 Kč pro svoz 1x týdně, případně 300 Kč pro svoz 1x za 4 týdny.

Pro týdenní svoz obdržíte červenou známku, pro 14 denní svoz obdržíte žlutou známku a pro měsíční svoz obdržíte bílou známku.


Poplatek je splatný nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku, případně do 30. června druhá polovina poplatku.

Poplatek se platí převodem na účet obce Kačice číslo 4121141/0100, variabilní symbolem (VS) je číslo popisné nemovitosti (známku na popelnici posléze obdržíte do schránky) nebo vkladem hotovosti do pokladny úřadu, v úředních hodinách, případně složenkou.

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. O vrácení poplatku si musí fyzická osoba požádat na Obecním úřadě a doložit své tvrzení (nový OP apod.)

Usnesením zastupitelstva obce ze dne 07.01.2015, je možné si přikoupit popelnici navíc za cenu 200 Kč za rok (splatnost popelnice navíc je k datu 31.3. příslušného roku) a k tomu jednorázové známky v ceně 60 Kč za kus.


Osvobození a úlevy:
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) osoby dlouhodobě ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ve vazební věznici, a to po dobu delší 6 měsíců aktuálního kalendářního roku,
b) děti do dovršení 2 let věku včetně.
(3) Úleva od poplatku se poskytuje:
a) občanům starším 75 let, a to od počátku kalendářního roku, ve kterém občan uvedený věk dovrší, ve výši 250,- Kč ze schválené roční výše poplatku,
b) studentům denního studia, studujícím mimo území obce Kačice a ubytovaným v domovech mládeže nebo na vysokoškolských kolejích ve výši 50 % schválené roční výše poplatku.