Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Petra Klíčová

Nová zelená úsporám Light

Od 9. 1. 2023 startuje na pomoc seniorům a nízkopříjmovým domácnostem program Nová zelená úsporám Light, který je zaměřený na podporu energetických úspor domácností. Jedná se o finanční pomoc do výše 150 tisíc Kč na snadno realizovatelné úpravy a částečné renovace rodinných domů jako jsou zateplení fasády, střechy, stropů, podlah, výměny oken nebo vstupních dveří. Tyto finanční prostředky žadatel získá zálohově (tedy před realizací) a výše dotace může dosáhnout až 100 % z přímých realizačních výdajů.  Podpořena budou opatření realizovaná již od 12. září 2022.

Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022. NZÚ Light má přinést prostředky na dílčí zateplení a renovace nízkopříjmovým domácnostem, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou.

Místní akční skupina (MAS) SVATOVÁCLAVSKO, z. s. bude součástí rozsáhlé poradenské sítě, která bude poskytovat domácnostem potřebné informace, v případě zájmu její zástupce provede žadatele celým procesem získání dotace, od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření.

Poradenství prostřednictvím MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s. je pro zájemce zcela zdarma a bude zahájeno od 9. 1. 2023, ale již nyní je možná registrace. V případě, že máte o poradenství zájem, ozvěte se co nejdříve prostřednictvím následujícího kontaktu:


Ing. Luboš Fleischmann, Ph.D.
telefonní číslo: 603 489 888
e-mail:
info@massvatovaclavsko.cz  (do e-mailu uveďte své celé jméno, kontakt na Vás (telefon/e-mail) a obec, ve které bydlíte.

Podrobné informace o programu Nová zelená úsporám Light: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

Informace ke kotlíkové dotaci

Kotlíková dotace Středočeského kraje je vyhlášena.

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, v souvislosti se zákazem provozu stacionárních zdrojů na pevná paliva, které nesplňují 3. emisní a vyšší třídu od 1.9.2024, dle zák. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, upozorňuje občany na možnost využití programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“. Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. června 2022 do 31. srpna 2022. Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, a to s následujícími limity:

Typ zdroje Max. dotace
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130.000,- Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130.000,- Kč
Tepelné čerpadlo 180.000,- Kč
Plynový kondenzační kotel – výměna zrealizována v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022, nebo instalace plynového kotle závazně objednána před 30. 4. 2022 100.000,- Kč

 

Za způsobilé výdaje na úrovni projektu jsou obecně považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory od 1. ledna 2021.

Prvním krokem k poskytnutí dotace je vyplnění a odeslání žádosti v elektronickém systému, kde bude vygenerován unikátní kód a pořadové číslo žádosti. V druhém kroku je konečný uživatel povinen doručit nejpozději do 30 pracovních dní od data odeslání žádosti v elektronické podobě vygenerovanou žádost, a to buď odesláním v papírové podobě se všemi náležitostmi a přílohami na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21 nebo osobně do podatelny Krajského úřadu. Další možností je zaslání vygenerované žádosti ve formátu pdf spolu se všemi náležitostmi a přílohami ve formátu pdf prostřednictvím datové schránky na Krajský úřad Středočeského kraje; identifikátor datové schránky Středočeského kraje: keebyyf.

Veškeré výše uvedené náležitosti s přílohami k žádosti o dotaci (formuláře, doklady, čestná prohlášení) jsou dostupné na internetových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje (https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace-2021-2027). V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na pracovníky Krajského úřadu prostřednictvím e-mailu: kotliky@kr-s.cz nebo na infolince 257 280 991.

Informace ke kotlíkovým dotacím 2021

Otázky a odpovědi – kotlíkové dotace 2021